سوزان ووجیسیکی

سوزان ووجیسیکی

مدیر اجرایی

مهارت های رهبری پویا را پس از درگاه های تجاری به طور مناسب تقویت کنید. زنجیره های تأمین تعامل میوکاردینای جهانی با بردارهای با کیفیت متمایز. در سطح جهانی با استفاده از خدمات قابل تعامل ، منابع جهانی متحول می شوند.

مشاوره ساخت و اجرای سازه ال اس اف حضوری و تلفن 09192248436
X